Regulamin udziału

Konferencja „Szkoła od nowa – Czyli jak powinna wyglądać edukacja postcovidowa”

 • 1. POSTANOWNIENA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konferencja „Szkoła od nowa – Czyli jak powinna wyglądać edukacja postcovidowa ( dalej „Konferencja”) jest Studio Psychologiczne Joanna Węglarz mająca siedzibę w Gdyni, ul Wielkokacka 14/56 81-611 Gdynia.
 2. Celem konferencji jest poruszanie tematyki edukacji, relacji i trudności związanych z powrotem do szkół w postpandemicznej rzeczywistości.
 3. Konferencja odbywa się dnia 11.09 w godzinach od 9.30 do 15.00.
 4. Na Wydarzeniu obowiązują zapisy zamieszczone na stronie https://szkola-od-nowa.pl/konferencja.
 5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na Wydarzenie oznacza z zapoznaniem się i akceptacja Regulaminu.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu bezpłatnie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń w przypadku wyczerpania miejsc na Wydarzenie
 3. Organizator ustala plan Wydarzenia oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się Wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. Zmiana programu Wydarzenia nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
 4. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku zarejestrowanego podczas pobytu w Wydarzeniu, który może zostać umieszczony na stronie internetowej Organizatora i FB.
 • 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Psychologiczne Joanna Węglarz mające siedzibę w Gdyni, ul Wielkokacka 14/56 81-611 Gdynia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Wydarzenia, kontaktowania się w sprawach dotyczących Wydarzenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji Wydarzenia.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Studio Psychologiczne Joanna Węglarz jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Konferencji rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika na Konferencji spowodowanej siłą wyższą lub z winy Uczestnika.
 3. Rejestracja na Wydarzenie jest równoznaczna z akceptacją prze Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub wprowadzenia zmian w Programie.
 5. Zakazuje się filmowania i fotografowania Wydarzenia przez uczestników bez zgody Organizatora.
 6. Zakazuje się powielania i rozprzestrzeniania materiałów konferencyjnych opracowanych przez Organizatora bez jego zgody.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 05.08.2021. do odwołania.