Polityka Prywatności

www.szkola-od-nowa.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Studia Psychologicznego Joanna Węglarz.

Administrator Danych Osobowych,

Administratorem danych osobowych jest Joanna Węglarz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Psychologiczne Joanna Węglarz, z siedzibą w Gdyni, ul. Wielkokackiej 14/56. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, kontakt jest możliwy pod adresem mail: biuro@studiopsychologiczne.com bądź pod numerem telefonu 732 990 905.

Bezpieczeństwo danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Strona internetowa korzysta z szyfrowania SSL.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby wykonania usług realizowanych przez Studio Psychologiczne Joanna Węglarz. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi szkolenia.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

  • obsługa zgłoszeń, które otrzymujemy (np. przez formularz zgłoszenia),
  • kontakt ze zleceniodawcą lub uczestnikiem szkolenia w celach związanych ze świadczeniem usług,
  • zawarcie i wykonanie umowy świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie dzienników szkoleń i wystawianie zaświadczeń/certyfikatów,
  • obsługa ewentualnych reklamacji,
  • realizacja celów podatkowych i rachunkowych.

Czas przetwarzania danych

Czas przechowywania danych przez Studio Psychologiczne Joanna Węglarz jest zależny od celu w jakim był zebrane. Jest to zakończenie świadczenia usług, zakończenia obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w zakresie przechowywania dokumentów księgowych, testów i zaświadczeń.

Uprawnienia użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Trzeba się jednak liczyć z faktem, że Studio Psychologiczne nie będzie w stanie zrealizować usługi bez tych informacji.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Dostęp do danych

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Studia Psychologicznego Joanna Węglarz, którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe, jak również innych osób, które z upoważnienia Joanny Węglarz uzyskały dostęp do danych osobowych. Każda z tych osób została zapoznana z najważniejszymi procedurami bezpieczeństwa danych opisanymi w Polityce ochrony danych osobowych i zobowiązana do ich przestrzegania w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazanie instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub instytucjom, którym przekazanie danych jest konieczne do wykonania usługi przez Studio Psychologiczne Joanna Węglarz. Istnieje możliwość przekazania danych osobowych podmiotom które wspierają działalność firmy, np. sprzedawcy usług hostingowych na podstawie zawartej umowy powierzenia.

Informacje dodatkowe

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Na stronie www.studiopsychologiczne.com mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Studia Psychologicznego Joanna Węglarz. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – Kontakt.